نقشه توپوگرافی
1 دیدگاه

نقشه توپوگرافی

فرض کنید از یک منطقه نقشه مسطحاتی تهیه شده و عوارض روی آن نمایش داده شده اند. اگر بخواهیم روی این نقشه توپوگرافی زمین (برآمدگی ...

ژیزمان درنقشه برداری
0 دیدگاه

ژیزمان درنقشه برداری

 دانشجویانی که تازه وارد رشته نقشه برداری شده اند کلمه ژیزمان زیاد به گوش آنها میخوره و ژیزمان در نقشه برداری بیشتر برای پیمایش مورد ...