آموزش نقشه برداری با پهپاد

250,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد


آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎد ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار Agisoft photoscan

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر آموزش نقشه برداری با پهپاد

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ از دﯾﺮﺑﺎز دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻋﻤﻠﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ روش ﺳﻨﺠﺶ از دوری ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداران و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽآﯾﺪ. ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮوی ﺳﮑﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻋﮑﺲ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل دادﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری، ﻋﻤﻠﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﮐﻠﺎﺳﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ پکیج پهپاد

وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ را را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻬﭙﺎد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮواز و ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻣﺮور و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 

پیش نمایش نقشه برداری با پهپاد:


داده های مورد استفاده در آموزش نقشه برداری با پهپاد

در این مجموعه از تصاویر پهپاد sensefly ebee+ استفاده شده است که یکی از قدرتمندترین پهپاد‌های دنیای فتوگرامتری بوده و نیز منطقه تصویربرداری به سبب دارا بودن تمامی انواع عوارض(طبیعی، دست ساز بشر) جهت آموزش‌های ابتدایی بسیار مناسب است.

سعی بنده در این بوده که مطالب را از ساده ترین تعاریف ممکن آغاز کنم که برای تمامی عزیزان یادگیری کامل و جامع میسر باشد.

این دوره آموزشی برای چه کسانی مناسب میباشد؟

این دوره برای گروه های زیر میتواند مفید باشد.

 1. دانشجویانی که در رشته نقشه برداری فارغ التحصیل شده و یا در حال حاضر محصل این رشته جذاب هستند ولی به دلیل عدم وجود امکانات و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز آموزش دانشگاهی موفق به یادگیری عملی و هم چنین پروژه محور نبوده اند و به نوعی احساس ضعف در این حوزه دارند.
 2. آن دسته از نقشه برداران با تجربه و محترمی که چندین سال است مشغول به کار در حوزه نقشه برداری هستند ولی اطلاعات عملی چندانی در رابطه با فتوگرامتری با استفاده از پهپادها ندارند و علاقه دارند که فتوگرامتری با پهپاد را برای به کارگیری عملی در پروژه های خود فرا گیرند.
 3. مهندسین محترم سایر رشته های نزدیک به نقشه برداری مثل(عمران، راهسازی و…) که اطلاعات محدودی از کلیت فتوگرامتری دارند و نیاز به یادگیری عملی در این حوزه دارند.

امروزه، بعضا افراد معتقدند که با پیشرفت تکنولوژی و توسعه نرم افزارها، تنها یادگیری کار با یک نرم افزار کفایت میکند. اما حداقل در فتوگرامتری و نقشه برداری این نظریه اصلا صادق نیست. چرا که ما در هر عملیات نقشه برداری باید به خوبی با زیر و بم بخش جمع آوری داده ها آشنا باشیم تا بتوانیم داده های مناسبی برای پردازش در نرم افزار جمع آوری کنیم.

نرم‌افزار agisoft metashape pro

بستر نرم افزاری برای این دوره agisoft metashape pro 2019 میباشد که آخرین و جدید ترین نسخه این نرم افزار بوده و از این لحاظ این مجموعه آموزشی منحصر به فرد است. ویژگی اصلی این نرم افزار رابط کاربری ساده و نزدیک شدن نسخه به نسخه به ایده آل های فتوگرامتری است. باید گفت که به راحتی و با چند بار تمرین تسلط کامل بر آن امکان پذیر است.

 

سرفصل مطالب و شیوه آموزش

این دوره آموزشی در 15 قسمت تهیه شده است که از مباحث پایه آغاز شده و سپس با مطرح کردن قدم به قدم مسائل و نکات مهم و ضروری،در قالب سه فصل نحوه پیشبرد پروژه آموزش داده شده است.که سرفصل دروس به شرح زیر میباشد.

فصل اول (کلیات مهم تئوری)

 • بخش1: مفاهیم و مبانی اولیه فتوگرامتری با پهپاد (مختصری از کلیات)
 • بخش2: اصول طراحی پرواز
 • بخش3: اصول طراحی نقاط کنترل زمینی

 

فصل دوم (بررسی نرم افزارهای طراحی پرواز قابل استفاده بروی تلفن همراه هوشمند)

 • بخش 1: PIX4D CAPTURE
 • بخش 2: DRONE DEPLOY

فصل سوم (تولید محصولات فتوگرامتری در محیط AGISOFT PHOTOSCAN)

 • بخش 1: تنطیمات اولیه و اضافه کردن تصاویر به محیط نرم افزار
 • بخش 2: بررسی CAMERA CALIBTRATION و تولید ابر نقطه تنک اولیه
 • بخش 3: زمین مرجع سازی با استفاده از نقاط کنترل زمینی
 • بخش 4: بهبود ابر نقطه تنک و نیز توجیه نسبی اولیه
 • بخش 5: تولید DENSE CLOUD و MESH
 • بخش 6: ایجاد TEXTURE و تولید DSM
 • بخش 7: کلاس بندی و تفکیک ابر نقطه و تولید DTM
 • بخش 8: تولید ارتوفتو و تولید منحنی میزان
 • بخش 9: آنالیز گزارش نهایی و خروجی گرفتن از محصولات تولید شده و آماده سازی محیط ترسیم
 • بخش 10: محاسبه احجام عملیات خاکی و تست یافتن تعداد نقاط کنترل بهینه با توجه به پهپاد

 

درباره مدرس بسته آموزشی نقشه برداری با پهپاد

*علی عبدالهی، دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی رشته مهندسی نقشه برداری در دانشگاه اصفهان *دارای گواهینامه شرکت در دوره آموزش طراحی پرواز

* دارای گواهینامه شرکت در دوره پردازش تصاویر پهپاد

* سابقه حضور عملی در بخش طراحی پرواز و پردازش تصاویر و تبدیل و ترسیم پروژه های پهپاد

*آگاه به تکنولوژی روز پهپادها و تعامل با افراد صاحب نظر در این حوزه به واسطه علاقه شخصی

هدف اصلی بنده، آموزش صحیح فتوگرامتری است. متاسفانه شرایط در داخل کشور به شکلی پیش رفته است که خیلی از افراد غیر متخصص صرفا با در اختیار داشتن یک پهپاد و یک دانش سطحی دست به استفاده از این سیستم میزنند و بعضا به نتیجه دلخواه هم نمیرسند. این امر باعث شده این سامانه در نگاه بعضی از مدیران و متولیان جایگاه خود را از دست بدهد. البته اخیرا با تلاش های موثر مدرسین متخصص فتوگرامتری، این مسئله مقداری بهبود یافته است و نیز کاردبرد و مزایای این روش نقشه برداری برای کمتر کسی پوشیده است.

 

کد تخفیف 50 هزارتومانی برای این آموزش در پیج اینستاگرام ما

توضیحات تکمیلی

مدت زمان:

300 دقیقه

تعداد قسمت ها:

15 جلسه

پشتیبانی:

انجمن آبادراه

7 دیدگاه برای آموزش نقشه برداری با پهپاد

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

13 نظر تاکنون ارسال شده است
 1. فیلم های مهندس عبداللهی حرف نداره
  تکنیک هایی که توی فیلم ها به کار برده برای اولین بار در ایران من مشاهده کردم

 2. حمزه

  بسیار عالی.با تشکر مهندس عبداللهی.موفق باشید✌

 3. حمزه

  با تشکر از مهندس عبداللهی.کامل و عالی

 4. حسن

  بسیار عالی
  ممنون از مهندس عبداللهی

 5. raha

  در طول پروژه ای که در کنار مهندس بودم واقعا نکات جالب و کاربردی یاد گرفتم.انشالله که در عرصه آموزش هم موفق باشید.

 6. سلام مهندس عزیز خسته نباشید چگونه میتونم کد تخفیف 50هزار تومانی برای آموزش فتوگرامتری با پهباد وبگیرم

  • Ali

   سلام وقت بخیر
   تخفیف به صورت خودکار اعمال شده

 7. سلام.من امریه سازمان منابع طبیعی هستم . معاون میخواد برای بررسی پوشش گیاهی در طی چند دوره و آنالیز منطقه از پهپاد استفاده کنه و از من خواسته که یاد بگیرم . از یطرف منم میخوام نقشه برداری با پهپاد رو یاد بگیرم که توی آینده شغلی موثر باشه . آموزش شما میتونه نیاز منو پوشش بده؟

  • Ali

   سلام وقت بخبر
   حتما میتونه موثر باشه !!!!

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: علی
 • 5.00 5.00 امتیاز از 8 دیدگاه