دوربین نقشه برداری

دوربین های نقشه برداری نسل جدیدی از نقشه برداری میباشند که به صورت دقیقی برداشت انجام میدهند