روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی)

روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی)

روش های محتلفی برای زاویه یابی وجود دارد که در این مطلب به روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی) میپردازیم.

دربرخی از زاویه یاب ها مانند t1 , t2  اهرم یا قفل مخصوصی وجود دارد که با بستن آن میتوان اندکس مربوط به لمب افقی را قفل کرد . این نوع دستگاه ها را تکرار کننده مینامند

 

 

روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی)

روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی)  به این صورت است :

روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی)

 

اگر منظور انداره گیری زاویه راس A باشد ، عامل بعد از ایستگاه گذاری در نقشه A دوربین را صفر صفر نموده بعد از قفل کردن لمب به نقطه B نشانه روی کرده .

سپس ضامن لمب را آزاد کرده و با بازنمودن پیچ تند افقی ، دقیقا به نقطه C نشانه روی می نمیاد. بدون  اینکه زاویه قرائت و یادداشت نمیاد ، ضامن لمب را قفل کرده و دوباره به نقطه B برمیگردد.

مانند حالت قبل بعد از نشانه روی ضامن لمب را آزاد کرده و به نقطه C نشانه روی کرده بنابه دقت مورد نیاز ، عمل را n بار انجام داده سپس زاویه قرائت شده را یادداشت کرده

حال برای بدست اوردن زاویه راس A مقدار بدست آمده را بر N نقسیم میکنیم

فرمول و جدول  :

روش تکرار در نقشه برداری (زاویه یابی) 

میانگین گیری از زوایای محاسبه شده :

فرمول روش تکرار

حال امکان دارد بعد از چندین مرتبه تکرار ، صفر لمب افقی دوربزند .بنابر این از فرمول زیر استفاده میکنیم ↓

روش تکرار در نقشه برداری

 به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (2 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است