بهترین زمان و مکان استفاده از gps | بهترین زمان کار با جی پی اس

بهترین زمان و مکان استفاده از gps | بهترین زمان کار با جی پی اس

بهترین زمان استفاده از gps یکی از اصلی ترین مواردی میباشد که باید در کار با انواع جی پی اس ها به آن توجه داشت تا در پروژه های مختلف دچار مشکل نشوید.

پس از تثبیت ایستگاهها گروه های اندازه گیری از طریق کارتهای شناسایی در محل ایستگاهها مستقر شده و به جمع آوری مشاهدات می پردازند. فاکتور های عمده در تعیین مدت زمان یک مشاهده به صورت زیر است:

 • هندسه نسبی ماهواره و تغییرات آن (DOP)
 • تعداد ماهواره های بالای افق و قابل دید توسط گیرنده
 • طول خط مبنا
 • موانع موجود در ایستگاه

میزان خطای یونسفری در شب، تابستان و حداقل فعالیت خورشیدی در عرض جغرافیایی متوسط در کمترین میزان آن میباشد.

بهترین زمان استفاده از gps

بهترین زمان استفاده از gps

یکی از مهمترین مراحل در اندازه گیری، تعیین بهترین دوره مشاهدات یا تعیین session هاست. بهترین پریود مشاهدات، مدتی است که ماکزیمم ماهواره ها به طور همزمان قابل ردیابی اند. زمان بهینه، توسط چارتهای آزیموت ارتفاع که در نرم افزارهای GPS قابل نمایش است، تعیین می شود. این برنامه ها در نرم افزار بر پایه داده های آلمانک ها آرایش مورد انتظار ماهواره ها را محاسبه می کنند.نرم افزارها تصاویر و جدول هایی را ارائه می دهند که به کمک آنها می توان مناسب ترین مشاهدات را استخراج کرد. نتایج این داده ها به دو شکل، تابعی از زاویه ارتفاعی و آزیموت و نمودار مدت زمان قابل رویت بر اساس زمان UTC برای هر ماهواره قابل دسترسی است. شکل های ۸ و ۹ در پیوست یک نمونه ای از این داده ها را نمایش می دهد. به کمک این اطلاعات و در ارتباط با دفترچه شناسانی صحرانی می توان کنترل و معلوم کرد که در چه زمان و کدام ماهواره را به خاطر عدم برقراری دید متقابل احتمالا باید حذف و متناسب با آن مشاهدات را برنامه ریزی نمود.

 •  در هر شرایط باید از دوره های مشاهداتی با کمتر از ۴ ماهواره صرف نظر نمود.
 • ماهواره های ردیابی شده، باید از لحاظ آرایش هندسی آنها(DOP) مورد بررسی قرار گیرند. در بیشتر نرم افزارهای GPS نمودارهای DOP قابل رسم هستند. عموما DOP های زیر عدد ۶ مطلوب می باشد
 • یکی دیگر از جنبه های تعیین بهینه زمان مشاهده، در نظر گرفتن میزان انکار یونسفری است. بر این اساس مشاهدات در طول شب و در تابستان ، به دلیل کاهش اثر یونسفریک مناسب تر هستند.

جدول شماره زیر و رابطه تقریبی زیره جهت تعیین حداقل، مدت زمان مشاهده آورده شده است. (برگرفته از 2002 ,FGCC با اندکی تغییر)

تعیین زمان مشاهده تعداد ماهواره های در gps

طول باز برحسب کیلومتر
1 تا 10 کیلومتر
10 تا 20 کیلومتر
20 تا 50 کیلومتر
6 ماهواره و بیشتر
دو فرکانسه تک فرکانسه
20 دقیقه 35 دقیقه
30 دقیقه مجاز نیست
60 دقیقه مجاز نیست
5 ماهواره
دو فرکانسه تک فرکانسه
25 دقیقه 45 دقیقه
35 دقیقه مجاز نیست
مجاز نیست مجاز نیست

4 ماهواره

دو فرکانسه تک فرکانسه
35 دقیقه 75 دقیقه
40 دقیقه مجاز نیست
مجاز نیست

مجاز نیست

بخوانید  راه های تشخیص قدمت بنا | استعلام سن بنا

شاید مفید باشد:  تقاوت گیرنده های تک فرکانس و دو فرکانس 

تعیین مدت زمان بهینه جهت مشاهده یک طول باز برای گیرنده تک فرکانسه و حدقل 6 ماهواره:

2 دقیقه به ازای هر کیلومتر + 15 دقیقه =مدت زمان بهینه برحسب دقیقه

تعیین مدت زمان بهینه جهت مشاهده یک طول باز برای گیرنده دو فرکانسه و حدقل 6 ماهواره:

1 دقیقه به ازای هر کیلومتر + 10 دقیقه – مدت زمان بهینه برحسب دقیقه

بهترین زمان و مکان استفاده از gps

تجهیزات اندازه گیری، گیرنده های gps و آنتن

 • برای رسیدن به دقتهای بالا و بهترین زمان استفاده از gps، باید از روش های تعیین موقعیت نسبی با حداقل دو گیرنده استفاده کرد. تعداد بیشتر دستگاهها باعث افزایش سرعت کار، کاهش هزینه، اتصالهای چندگانه بین نقاط، بالا رفتن درجه آزادی، تکرار مشاهدات و افزایش استحکام هندسی شبکه می شود.
 • گیرنده های ۱۲ کاناله از نوع ردیایی فاز حامل و کد، بیشترین نوع گیرنده های موجود در بازار هستند. ممکن است در یک پروژه، چند نوع گیرنده مختلف استفاده شود که در این صورت باید سازگاری بین آنها و همزمانی مشاهدات در نظر گرفته شود.
 • هر آنتن گیرنده دارای یک مرکز فاز می باشد که ممکن است دارای تغییراتی نسبت به آزیموت ماهواره ها باشد مناسب ترین آنتن، دارای کمترین حساسیت نسبت به خطای چند مسیری و کمترین خطای مرکز فاز می باشد. آنتن های -ring مناسب ترین آنتن ها جهت حذف خطاهای موجود است بهتر است در پروژه ها از آنتنهای یکسان استفاده شود و همه آنها نیز رو به شمال توجیه شوند.
 • در طول بازهای بلندتر از ۲۰ کیلومتر به منظور حذف خطای انکسار یونسفر، استفاده از گیرنده های دو فرکانسه الزامی است. تبصره: طبق استاندارد های موجود استفاده از گیرنده های تک فرکانه تا ۲۰ کیلومتر مجاز می باشد اما در عمل به دلیل نقص سیستم های بعضی از این گیرنده ها و میزان بالای خطاهای یونفریک در طول روز، محدودیت هایی در طولهای قابل اندازه گیری با آنها ایجاد می گردد. به این خاطر، جهت رسیدن به دقت و صحت قابل اطمینان استفاده از آنها در فواصل بیش از ۱۰ کیلومتر مجاز نمی باشد.
 • در طول بازهای کوتاهتر از ۲۰ کیلومتر، استفاده از گیرنده های تک فرکانسه با رعایت موارد زیر مجاز می باشد:
  تکرار طول باز
  افزایش زمان مشاهدات
  اتصالات اضافی بین ایستگاه هاببینید: معرفی سریع ترین گیرنده gps لایکا
بخوانید  تنظیم لایحه تاخیرات + بخشنامه

زمان استفاده از جی پی اس

روش انجام مشاهدات با gps

روش استاندارد و متعارف در اندازه گیری با GPS همان روش مشاهدات استاتیکی است که پشتوانه ای از تجربه زیاد سال های گذشته را به همراه دارد. روشهای دیگری چون کینماتیک، نیمه کینماتیک، شبه کینماتیک و استاتیک سریع نیز از اهمیت به سزایی در پیشبرد این علم برخوردارند. روش های مشاهدات کینماتیکی در نقشه برداری زمینی در صورتی قابل اجراست که در زمان انتقال گیرنده، از یک نقطه به نقطه دیگر دید متقابل بین گیرنده و ماهواره تامین گردد و حتی برای یک زمان کوتاه نیز، قطع نشود. بنابراین بهره گیری از این روش، در مناطق پوشیده از درختان انبوه و یا مناطق مسکونی متراکم، اغلب ناممکن است ولی در مناطق خشک صحرائی، می توان از آن استفاده نمود. این دستورالعمل بر اساس کار با روش استاتیک تهیه شده و درنسخه های بعدی درباره روشهای دیگر اندازه گیری توضیحاتی داده خواهد شد.

در این مرحله نکات زیر باید رعایت گردد:

 • یک کروکی با مقیاس مناسب شامل کلیه نقاط مبنایی و نقاط طراحی شده، قبل از شروع مشاهدات باید در اختیار مجریقرار گیرد. که در آن، اضلاع مشترک و ایستگاههایی که همزمان قرائت دارند مشخص شده است. استفاده از ترابراگ و شاقول اپتیکی برای تراز و سانتراژ روی نقطه الزامی است. باید ترابراگ ها را قبل از شروع عملیات کالیبره نمود.
 • آنتن های خاص choke ring که برای تضعیف امواج سطحی گذرنده از سطح آنتن طراحی شده اند، عموما برای توقف انعکاسات گذرنده از بالای آنتن، از قبیل دیوارهای قائم بالای پشت بام ها و … مفید نیستند.
 • در هر جلسه مشاهداتی، ارتفاع آنتن از مرکز فاز تا روی نقطه باید با دقت میلیمتر، قبل و بعد از عملیات مشاهدات، اندازه گیری و ثبت شوند. ارتفاع نهایی آنتن، شامل اندازه گیری های انجام شده + افست آنتن نیز ثبت می گردد.  اگر در چندین جلسه مشاهداتی، موقعیت آنتن و گیرنده در روی یک ایستگاه ثابت بماند، ارتفاع آنتن باید هر بار اندازه گیری و ثبت گردد.
 • مدت زمان جمع آوری مشاهدات همزمان، بستگی به دقت مورد نیاز، هندسه ماهواره ، وضعیت یونسفری، نوع گیرنده ( تک فرکانسه ، دو فرکانسه )، طول buscline ،موقعیت جغرافیایی محل، زمان مشاهده، وضعیت منطقه در ایجاد خطای چندمسیری، نرم افزار مورد استفاده و نحوه حل ابهام فاز دارد. بهترین زمان از تجربه و آنالیز اولیه به دست می آید.
 • نرخ (rate) ثبت داده ها بستگی به روش مشاهداتی متفاوت است. به صورت یک قانون عمومی، در روش استانیک این مقدار حداکثر ۱۵ ثانیه می باشد .
 • کنترل و مراقبت از گیرنده و چگونگی ثبت اطلاعات در آن در تمام طول استقرار و مشاهده الزامی است.

 

منبع: دستورالعمل همسان نقشه برداریبه این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است