سیستم تخلیه آب های سطحی

سیستم تخلیه آب های سطحی

طراحی سیستم آبهای سطحی شامل روش های جمع آوری انتقال و تخلیه آب های سطحی ، طراحی ابنیه فنی و تسهیلات مربوطه است در طرح هندسی راه ها ، تسهیلات تخلیه آب های سطحی و هدایت آب های عبوری از عرض راه مد نظر می باشد .

ابنیه فنی و تسهیلات متداول برای تخلیه یا عبور آب های سطحی عبارت است از پلها ، آبروها ، کانال ها ، جوهای حاشیه و میانه راه ، جدول ها ، آماس ها و ناودانی ها

طرح تخلیه آب های سطحی باید با رعایت معیارهای فنی و با توجه به پارامترهای متکی به آمار و مسائل ایمنی و اقتصادی تهیه شود .

 مطالعات هیدرولوژی و تعیین دبی سیلاب

در مورد هایی که شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ خاک بیشتر باشد بخشی از آب حاصله از بارندگی در سطح حوضه آبگیر باقی می ماند . این آب پس از پر کردن چاله های سطح زمین به صورت جریان صفحه ای در امتداد بزرگ‌ترین شیب به راه می افتد و از طریق آب راه اصلی از حوزه آبگیر خارج می شود . این بخش از بارندگی را دبی سیلاب یا رواناب سطحی می نامد . از تسهیلاتی مانند پل و آبرو برای هدایت آب از عرض راه استفاده می شود . در تخلیه آب های سطح راه آب سطحی با شیب های عرضی و طولی به کانال هدایت شده و تخلیه می شود .

بخوانید  آبخیزها

مطالعات هیدرولوژی در مهندسی راه شامل برآورد دبی سیلاب رواناب سطحی و کنترل آن است . کنترل دبی سیلاب شامل دورکردن دبی سیلاب از کف راه و تعیین ابعاد تسهیلات مربوطه مانند پل آبرو و کانال می باشد .

تخلیه آب های سطحی

حجم دبی سیلاب به خصوصیات آب و هوایی مانند شدت بارندگی و خصوصیات حوضه آبگیر مانند وسعت حوزه آبگیر زمان تمرکز شیب منطقه جنس اراضی و برخی از عوامل دیگر بستگی دارد . بنابراین تخمین صحیح دبی به شناخت صحیح از شرایط آب و هوایی و خصوصیات حوزه آبگیر وابسته است .

به آب هایی که به طور جانبی از درون خاک زیر سطح زمین به طرف رودخانه یا کانال جریان پیدا می کنند آبهای زیرسطحی گفته می شود که در مطالعات تخلیه آب های سطحی از آن صرف نظر می شود

خصوصیات آب و هوایی

  1. بارندگی

دبی سیلاب با توجه به خصوصیات مهم بارندگی تخمین زده می شود

همانند :

  •  مدت بارندگی
  • مقدار بارندگی
  • شدت بارندگی

متوسط حجم باران در طول بارندگی بر واحد زمان بر واحد سطح که با توجه به مدت زمان بارندگی متفاوت است و با آن نسبت معکوس دارد یعنی هر چه زمان بارندگی بیشتر در نظر گرفته شود شدت بارندگی کمتر خواهد بود . معمولاً تعیین شدت بارندگی برای یک دوره بازگشت معین انجام می شود. منظور از دوره بازگشت تعداد سالهایی است که به طور متوسط بین وقوع دو باران با شدت بارندگی مشابه وجود دارد

بخوانید  طراحی قوس های کوهستانی ویژه

جهت تعیین شدت بارندگی برای یک دوام مشخص با دوره بازگشت معین استفاده از منحنی ها و یا روابط شدت – مدت – فراوانی توصیه می شود . در غیر این صورت می توان با استفاده از داده های خام ایستگاه های هواشناسی مربوط و به کارگیری روشهای آماری مناسب بارندگی را برای یک دوام مشخص با دوره بازگشت معین استخراج کرد منحنی ها و یا روابط شدت – مدت – فراوانی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ایستگاه های باران نگاری به دست می آید که با داشتن مدت بارندگی می توان مقدار شدت بارندگی را در دوره بازگشت به مدنظر از روی این منحنی ها یا روابط تعیین کرد

  1. برف

در تخمین دبی سیلاب در ارتباط با بارش برف به موردهای زیر توجه میشود

میزان بارش برف سالیانه

میزان آب ناشی از برف ذوب شده

شدت ذوب برف

  1. تبخیر و تعرق

می‌توان از افت ناشی از تبخیر و تعرق در تخمین دبی سیلاب صرفنظر کرد

 به این مطلب امتیاز بدید :
5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است